பதிப்புரிமை அறிவிப்பு

இந்த வலைத்தளமும் அதன் உள்ளடக்கமும் மின்கிறுக்கல் - © மின்கிறுக்கல் 2020 இன் பதிப்புரிமை. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.

எந்தவொரு வடிவத்திலும் பகுதி அல்லது அனைத்து உள்ளடக்கங்களின் மறுவிநியோகம் அல்லது மறுஉருவாக்கம் பின்வருவனவற்றைத் தவிர தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது:


உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் வணிகரீதியான பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே உள்ளூர் வன் சாற்றில் அச்சிடலாம் அல்லது பதிவிறக்கம் செய்யலாம் தனிப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினரின் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை நகலெடுக்கலாம், ஆனால் வலைத்தளத்தை பொருளின் ஆதாரமாக நீங்கள் ஒப்புக் கொண்டால் மட்டுமே.


எங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியுடன் தவிர, உள்ளடக்கத்தை விநியோகிக்கவோ அல்லது வணிக ரீதியாகவோ சுரண்டக்கூடாது. நீங்கள் அதை கடத்தவோ அல்லது வேறு எந்த வலைத்தளத்திலோ அல்லது வேறு வகையான மின்னணு மீட்டெடுப்பு முறையிலோ சேமிக்கக்கூடாது.